Vedtægter

§1
Foreningens navn er ” Gislev Festival”.

§2
Stk. 1
Foreningens formål er hvert år i juni måned at arrangere en musikfestival i Gislev primært for lokale amatører, musikskoleelever og skoleelever, således at der skabes mulighed for et kulturelt liv, hvor alle i lokalsamfundet kan deltage på økonomisk rimelige vilkår.

Stk. 2*
Formålet er hvert år i marts måned at arrangere en revy i Gislev for at styrke det kulturelle liv i lokalsamfundet. Gislev Revy er en afdeling af Gislev Festival.
§ 3

Stk. 1
Foreningens bestyrelse består af 5 - 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 2 – 3 medlemmer i lige år og 3 – 4 medlemmer i ulige år. Revisor og suppleanter vælges for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Som medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges personer, der har handelsmæssig interesse i festivalen.

*Endvidere kan der ikke vælges personer, der har familiær eller anden nær tilknytning til et allerede siddende medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen.

Alle beslutninger og vedtagelser føres  til referat.

§4
Stk. 1
Foreningen tegnes af den til enhver tid siddende bestyrelse i foreningen.
Eventuelt overskud ved afholdelse af festivalen skal fortrinsvis bruges tilnyanskaffelser og vedligeholdelse af festivalens udstyr.
Evt. fondsmidler og større gaver skal henlægges til større nyanskaffelser.
Investeringer over kr. 25.000,- kræver vedtagelse på en generalforsamling.

Stk. 2*
Gislev Revy nedsætter et revy-udvalg på minimum 3 personer.

§5
Bestyrelsen kan ikke optage lån i foreningens navn.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens egen formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

§6
A.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar* måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalpressen. 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan ses ved henvendelse til bestyrelsen 3 dage før generalforsamlingen.
Forslag kan på generalforsamlingen vedtages ved almindeligt flertal. 
Ved forslag om vedtægtsændringer kræver dette endvidere, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget også skal vedtages med almindeligt stemmeflertal.

B.
Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle tilstedeværende medlemmer, der har indbetalt gyldigt kontingent.
Et medlemsskab giver 1 stemme.
Ethvert stemmeberettiget medlem kan forlange skriftlig afstemning.

C.
Dagsorden for generalforsamlingen indeholder følgende punkter :

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren

4. Indkomne forslag

5. Drøftelse af foreningens virke i det kommende år

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

10. Eventuelt

§7
Foreningen kan opløses med 2/3 flertal på en ordinær generalsamling samt på en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 8 dages mellemrum.

§8
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue musikalske eller kulturelle formål i Gislev.

§9
Beslutning om fordeling af foreningens formue træffes af bestyrelsen på tidspunktet for foreningens opløsning. Beslutningen kan i mangel af enighed herom træffes ved simpelt stemmeflertal.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.

Gislev, den 2. marts 2004

Tillæg til vedtægterne

§ 10
Stk. 1 Regnskabsåret fastlægges til perioden 1. januar til 31. december*. Det godkendte årsregnskab fremlægges på generalforsamlingen i februar.

Stk. 2*
Gislev revyens regnskab skal være afsluttet inden 1. maj og fremlægges af revy-udvalget på første bestyrelsesmøde i maj.

Gislev, den 29. oktober 2012

*Vedtægtsændringer ved Generalforsamlingen af 31. oktober 2016