Vedtægter


§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er “Gislev Musik Festival”, forkortet “GMF”.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Gislev i Faaborg-Midtfyn kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
a. Hvert år i juni måned at arrangere en musikfestival i Gislev primært for lokale amatører, musikskoleelever og skoleelever.
b. At skabe mulighed for et kulturelt liv, hvor alle i lokalsamfundet kan deltage på økonomisk rimelige vilkår. 
c. At fungere støttende for lokale initiativer, som fremmer §2 stk.1b.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt det årlige kontingent.
Medlemskab kan altid tegnes under afholdelse af den årlige festival. 
Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på facebook, GMF og gislev lokal hjemmeside (gislevmusikfestival.dk & oplevgislev.dk) samt ved opslag i Gislev By eller i “Vækst i Gislev”.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse v. kassereren
6. Behandling af indkomne forslag
7. Drøftelse af foreningens virke i det kommende år
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af bestyrelsen
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
12. Valg af evt. unge repræsentant.
13. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Stk. 6. Forslag kan ses ved henvendelse til bestyrelsen 3 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 8. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Stk. 9. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
Stk. 10. Unge repræsentanter har møderet, men ikke mødepligt- eller stemmeret.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med mindst 14 dages interval fra en ordinær generalforsamling.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. 
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der vælges 2-3 medlemmer i lige år og 3-4 medlemmer i ulige år. 
Suppleanter vælges af generalforsamlingen for en et-årig periode. Således, at der vælges op til 2 suppleanter hvert år. 
Revisor vælges af generalforsamlingen for en et-årig periode.
Stk. 2. Der kan ikke vælges personer, som har familiær eller anden nær tilknytning til et allerede siddende medlem.
Stk. 3. Der kan ikke vælges personer, der har handelsmæssig eller anden økonomisk interesse i festivalen. 
Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 7. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger, efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ⅔ af bestyrelsesmedlemmer er til stede, og beslutninger og vedtagelser er ført til referat.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. 
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Stk. 5. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af den til enhver tid siddende bestyrelse i foreningen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan ikke optage lån i foreningens navn. 
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
Stk. 4. Overskud skal fortrinsvis bruges til nyanskaffelser og vedligeholdelse af festivalens udstyr. 
Stk. 5. Fondsmidler og større gaver skal henlægges til større nyanskaffelser. 
Stk. 6. Investeringer over 25.000,- kræver vedtagelse på en generalforsamling.
Stk. 7. Foreningen kan organisere, medvirke i eller støtte nye projekter eksternt GMF, såfremt de fremmer eller på anden vis understøtter foreningens formål, og såfremt de ikke modstrider eller på anden vis hindrer §2 stk. 1a.
Ved økonomisk bidrag eller hæftelse skal der udarbejdes en kontrakt. Kontrakten skal som minimum indeholde følgende punkter:
Involverede parter
Projektansvarlig
Projektformål
Projektbeskrivelse
Kontraktvarighed. 
Udløbsbestemmelse (ophørsklausul). 
Kontrakten skal genforhandles 1 gang årligt. Senest 30 dage efter GMF generalforsamling, men tidligst 1 år efter opstart.
Generalforsamlingen kan som øvre myndighed beslutte at afslutte projekter og i særlige tilfælde erklære kontrakter tegnet af bestyrelsen ugyldige. 
Foreningen kan ikke beslutte udløbsbestemmelser, der på nogen vis modstrider foreningens øvre formål. 

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med ⅔ flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 
Stk. 2. Ydermere kan disse vedtægter kun ændres med ⅔ flertal af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes inden 30 dage og tidligst 14 dage efter den generalforsamling, som ændringsforslaget blev fremlagt og vedtaget på.  

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med ⅔ flertal af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær og den anden ekstraordinær med mindst 14 dages interval. 
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver musikalske eller kulturelle formål i Gislev og nærområde.
Stk. 3. Beslutning om fordeling af foreningens formue træffes af bestyrelsen på tidspunkt for foreningens opløsning. Beslutningen træffes ved simpelt flertal. 

§ 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d.03-02-2020 og senest vedtaget og godkendt på den ekstraordinære generalforsamling d. 17-02-2020