Om GMF

Foreningens formål

Foreningen har til formål at arrangere en musikfestival i Gislev hvert år i juni måned - primært for lokale amatører, musik- og skoleelever, således at der skabes grundlag og mulighed for et musisk, kulturelt liv, hvor alle i samfundet kan deltage på økonomisk rimelige vilkår. Alle indtægter af enhver art kanaliseres ubeskåret til Gislev Musik Festival. Midlerne bruges til drift, vedligeholdelse og nyanskaffelser. Hvis der opnås støtte via fx fondsmidler og sponsorer, henlægges denne til større nyanskaffelser.