GMF Generalforsamling 03-02-2020

Referat af generalforsamling i Gislev Musik Festival 3. februar 2020

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

Dirigent: Lars Fredslund, referent: Louise Gotfredsen og stemmetællere: Sofie Munk og Tommy. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2: Formandens beretning:

 • ●  Nu kan vi se tilbage på 2019, der har været et gevaldigt overskud, men samtidigt har der heller ikke været de helt store investeringer.
 • ●  Årets første arrangement var som bekendt Gislev Revyen, som gik lige så fint som det har gjort i de sidste år. Det var godt besøgt og der kom dejlig meget positiv respons på arrangementet. Så det er med beklagelse at Gislev Revyen har valgt at forlade os, men vi ønsker dem alt held og lykke i deres fremtidige alliance med Gislev Forsamlingshus.
 • ●  Årets festival fik i den grad prøvet kræfter med noget nyt. Det viste sig at være en ganske gevaldig udfordring på bla. lydsiden, men flertallet af borgerne udviste den forventede forståelse, da det er en næsten umulig opgave at løse, uanset hvor proff man er. 36-38 band afviklet på relativt kort tid, adskillige endda kun med 10 minutters spilletid.

  Vi gjorde det, og tænker det var et godt træk i forhold til Ådalscenens forestående koncert. Alle kan lære af egne fejl, og andre må gerne høste erfaringer af vores fejl.

● Vi var en smule inde og snuse til Gislev By Day. Denne gang også i nye omgivelser. Det er jo et arrangement, der for festivalen ikke giver det helt store overskud, men

det er der, vi gør, hvad vi kan og hygger os med det. Uden at vi skal stilles til ansvar for andet end det.

 • ●  Sidste arrangement var den årets Oktoberfest. Atter en bragende succes, som vi kun kan være stolte af. Vi valgte at bruge en del kroner på personale, og det er der ingen af os, der har fortrudt. Tværtimod.
 • ●  Nuskalvisåigangmedatarrangereden20.festival,ogdenvilvigernehave bliver lidt anderledes og lidt speciel. Derfor har vi valgt, at vi vil invitere til, at folk kan være med i en arrangørgruppe, så der er flere idéer ind over. Der er allerede nogle, der har meldt sig under fanerne, og vi håber da, at der er flere, der har lyst.
 • ●  Fremovervildetværespændende,hvisderkunnekommeenlidtmerenutidig profil. Det holder hårdt med at få folk til at slæbe og hjælpe til generelt. Det er stort og tungt grej, der kræver vedligeholdelse, så en anden profil vil være interessant. Men nu får vi se.

  Formandens beretning er godkendt.

  3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren:

  Regnskabet fremlægges af kassereren. Der er et ønske om, at regnskabet fremadrettet bliver udspecificeret mere.

  Regnskabet bliver dog godkendt.

  4. Indkomne forslag:

  -Forslag om vedtægtsændringer: Gislev Revy udskrives af vedtægterne.

  Mathias Ramsing gennemgår de gamle og de nye vedtægter. § 8 stk. 7 er den største ændring i vedtægterne. Vedtægterne gennemgås paragraf for paragraf og godkendes og redigeres efterhånden.

Mange af ændringerne er formaliteter. Dirigent Lars Fredslund underskriver ændringerne og videregiver dette til kassereren, som vil skrive disse rene.

5. Drøftelse af foreningens virke i det kommende år:

Der er ingen tvivl om, at det er hårdt arbejde at lave Gislev Musik Festival. GMF ønsker sig at finde en løsning, således det bliver lidt nemmere at sætte GMF i gang. Det er svært at skaffe frivillige og GMF forsøger at tænke i nye løsninger. Der indkaldes til et idemøde på Facebook, hvor alle interesserede klan være med til at tænke nye tanker i forhold til GMF 2020.

Det virkede ikke at dele Ådalscenen op i to scener i 2019, så der arbejdes på at leje en ekstra mobilscene eller måske skal GMF tilbage til den gamle plads.

Der er en ide om, at der skal være GMF som vi kender det fra 10-19 og så tilkøbe et professionelt orkester fra 20-22. Ideerne er mange og det bliver spændende hvilken model der bliver formet i processen.

Idemøde bliver den 24/2-20.

6. Fastsættelse af kontingent:

Kontingent er fortsat 25. kroner pr. år.

7. Valg til bestyrelsen:

På valg er: Heine Pedersen og Flemming Petersen (ønsker genvalg) Marianne Østergaard og Louise Gotfredsen (Ønsker ikke genvalg)

Tobias Dyrehauge stiller op til bestyrelsen.
Efter valget ser den nye bestyrelse ud som følger: Bestyrelsesmedlemmer:
Anne Rye
Mathias Ramsing
Tonni Klavsen
Heine Pedersen
Tobias Dyrehauge

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Michael Sørup stiller op som suppleant.

Suppleanter:

Flemming Petersen Michael Sørup

9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant:

Allan Buch og Jane Johansen er genvalgt som revisorer. Karen Haugaard er valgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt:

Ingen punkter under eventuelt.

Referent: Louise Gotfredsen.